Vernissage in Collegium Bohemicum Ústí nad Labem / Aussig

Ústí nad Labem 5. April 2023 im Stadtmuseum / Muzeum města

Putovní výstava v ústeckém muzeu připomíná středověkou báseň Oráč a Smrt i jejího autora – Jana ze Žatce

Výstavu Naši Němci o soužití Čechů a Němců v Muzeu města Ústí nad Labem oživila dočasná expozice o raném díle humanismu. Představuje středověkou báseň Oráč a Smrt, kterou Jan ze Žatce napsal kolem roku 1400. Ředitel Collegia Bohemica Petr Koura vysvětlil, proč si pro zahájení výstavy vybral právě velikonoční období

„To téma souvisí s tématy, která rezonují před Velikonocemi – tedy se smrtí, zmrtvýchvstáním a také s tématem věčnosti. To jsou prostě témata, která v té básni v próze Oráč a smrt najdeme. Jedná se o jeden z prvních humanistických textů na sever od Alp. Ten oráč tu smrt ze začátku žaluje, spílá jí, že ho připravila o manželku a děti. Ona mu odpovídá, že je součástí přirozeného chodu věcí, a že bez ní by vlastně nemohl být život,“ popisuje Koura.

Putovní výstava Oráč a smrt, humanismus v Čechách je dílem Nadačního spolku Saaz|Žatec.

„To dílo se proslavilo až mnohem později – asi až 50 let po napsání té knihy, po příchodu knihtisku. Významné to bylo především tím, že to mohli číst i měšťané, protože to bylo v němčině. Nebylo to v latině a nebyla v tom taková ta morálka – bylo to něco úplně jiného, než se v té době kázalo,“ shrnuje význam knihy spoluautor výstavy Otokar Löbl.

Na výstavě mohou návštěvníci také listovat kopií básně v digitální podobě. „Originál té básně se nezachoval – tohle je právě její nejstarší opis, který pochází z knihovny v Heidelbergu. Je krásně iluminovaný, jsou tam kresby právě toho dialogu oráče a smrti,“ doplnil Petr Koura.

Gabriela Hautvogelvá

Wanderausstellung im Museum von Ústí erinnert an das mittelalterliche Gedicht Oráč a Smrt und seinen Autor – Johannes von Saaz / Žatec

Die Ausstellung „Unsere Deutschen“ über das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen im Museum der Stadt Ústí nad Labem wurde durch eine temporäre Ausstellung über das Frühwerk des Humanismus wiederbelebt. Sie präsentiert das mittelalterliche Gedicht „Der Ackermann und der Tod“, das Johannes von Saaz um 1400 verfasste. Petr Koura, der Direktor des Collegio Bohemica, erklärte, warum er die Osterzeit für die Eröffnung der Ausstellung gewählt hat.

„Das Thema hängt mit den Themen zusammen, die vor Ostern anklingen – also Tod, Auferstehung und auch das Thema der Ewigkeit. Das sind einfach die Themen, die wir in dem Prosagedicht Der Pflüger und der Tod finden. Es ist einer der ersten humanistischen Texte nördlich der Alpen. Zu Beginn beschuldigt der Pflüger den Tod, ihm seine Frau und seine Kinder genommen zu haben. Sie entgegnet ihm, dass dies zum natürlichen Lauf der Dinge gehöre und dass es ohne ihn kein Leben geben könne“, so Koura.

Die Wanderausstellung „Ackermann und der Tod – Humanismus in Böhmen „h“ ist ein Werk der Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec e.V..

„Dieses Werk wurde erst viel später berühmt – etwa 50 Jahre nachdem das Buch geschrieben wurde, nach dem Aufkommen des Buchdrucks. Es war vor allem deshalb von Bedeutung, weil es von den Bürgern der Stadt gelesen werden konnte, weil es auf Deutsch war. Es war nicht auf Latein, und es hatte nicht dieselbe Moral – es war etwas völlig anderes als das, was damals gepredigt wurde“, sagt Otokar Löbl, Mitautor der Ausstellung.

Die Besucher der Ausstellung können auch eine Kopie des Gedichts in digitaler Form durchblättern. „Das Originalgedicht ist nicht erhalten, sondern nur die älteste Abschrift, die aus der Bibliothek in Heidelberg stammt. Es ist wunderschön illuminiert, mit Zeichnungen des Dialogs zwischen dem Pflüger und dem Tod“, ergänzt Petr Koura.

Gabriela Hautvogelvá

Impressionen der Ausstellung