HUMANISMUS II: OBRAZ ČLOVĚKA

Oráč nazývá Stvořitele světa „rozmanitým tvůrcem všech lidských podob“. Na fresce „Procesí tří králů“ ji umělecky ztvárnil Benozzo Gozzoli (v kapli Palazzo Medici-Riccardi, Florencie, kolem roku 1460).

Kdyby všemocná a důstojná ruka Boží stvořila tak nečistý a odporný obraz člověka, jak tvrdíš,“ volá oráč na Smrt, „byl by to tvůrce hodný odsouzení a nedbalý. Pak by nebylo pravdou, že Bůh stvořil všechny věci a člověka jako dobrého nade všechny ostatní!“ A pokračoval: „Kde by vůbec mistr řemeslník vytvořil tak zručný a umělecký předmět, tak rafinovanou malou kouli, jako je lidská hlava?“

Na této malbě (výřes) jsou nejen věrně zobrazeny členi rodiny Medicejských, ale také dal Benozzo Gozzoli každému dalšímu účastníkovi průvodu charakteristickou tvář.

se podíváme na umění rané renesance, vidíme metaforicky realizovaná slova oráče. Od Giotta (1267-1337) se malíři zabývali zejména kresbou hlav a obličejů. Stejně jako celé tělo se stávají plastičtějšími, „přirozenějšími“. Lidské postavy již nejsou podřízeny transcendentní symbolice, ale

autoportrét ((výžet)

vlastní význam jako bytosti v tomto světě. Svatí jsou stále označováni gloriolou, ale ta jim nyní připadá podivně cizí, jako talíře přilepené na zátylku. O padesát let později v Čechách pak mistr Vyšebrodský zobrazuje Marii, Ježíška a mudrce bez svatozáře, jako přirozené pozemšťany. Země Karla IV. a Jana ze Středy nyní patřila i po umělecké stránce novověku.

Radost ze života ve městě: Sekvence fresek na radnici v Sieně (detail níže) vypráví o prosperitě a dobré náladě, kterou umožňuje dobrá vláda na zemi. Ačkoli je od sebe dělí téměř sto let, obě vyjadřují životní postoj doby, v níž Jan ze Žatce žil a vyrůstal. Lidé byli do světa zamilovaní a prakticky ho zbožňovali.
Císař Karel IV.

více se do popředí malířského zájmu dostával profánní svět. Vyobrazení panovníků existovala vždy, často vznikala posmrtně, ale i když byli zobrazeni za svého života, bylo možné pochybovat o jejich podobnosti. Nebylo to způsobeno malířskou neschopností, spíše byl důležitější nápis než naturalistická imitace. V případě tváře císaře Karla IV., kterou můžeme vidět na gotické votivní desce z roku 1375 – Jan byl v té době pravděpodobně již notářem v Žatci – však neznámý autor vyvinul rozpoznatelnou snahu o dosažení podobnosti. Portrétní malba se stala oblíbeným žánrem nejen kvůli zájmu o lidi e světě, ale také kvůli světskému finančnímu zájmu: Sebevědomý měšťané s kupní silou a hrdá vojenská šlechta vytvářely poptávku.

Dvakrát Madona, s odstupem čtyřiceti let: nahoře vlevo Ambrogio Lorenzetti, „Zvěstování“, 1344. Svatá Maria pozorně naslouchá nebeskému poselství. Nadpřirozené glorioly a andělská křídla jsou nenápadně zapracovány do zlatého pozadí.Humanistická dekonstrukce zobrazení Madony, jakou bychom měli v budoucnu vídat častěji! (Národní galerie, Siena)
Mezi těmito dvěma obrazy (vpravo) uplynulo téměř půl století. V obou je patrný malířův zájem o zobrazení těla.

Malíři nyní také rádi zobrazovali sami sebe a své rodiny. Často se nevyhýbali bezohlednému zobrazení stáří a rozkladu; individualismus, realismus a autenticita tehdy převažovaly nad krásou. Každodenní lidský život, rodinný život, manželky nyní stály za to, aby byly zobrazovány. Kvůli tomuto realismu byl biblický příběh přenesen na zem a svět byl zbožštěn.

Radost ze života: Hornorýnský mistr, „Malá rajská zahrada“, 1410 x 1420 (Städelmuseum Frankfurt). Raně renesanční obrazy vyprávějí o dobrém životě na zemi.
Tváře humanismu, zleva doprava: (1) Rogier van der Weyden (připsáno), „Portrét ženy“, 1430 (Gemäldegalerie Berlín).(2)„Portrét zbabělého muže“, kolem 1425: krása ošklivosti . (3) Jan van Eyck, „Muž s turbanem“ (autoportrét), 1433 (Národní Galerie London). (4) Jan van Eyck, Manželka Markéta, 1439 (Groeningemuseum Bruges ).

pokračovat: HUMANISMUS III: DŮSTOJNOST LIDSKÉ BYTOSTI