ORÁČ A SMRT

„Český oráč naříká nad smrtí své ženy“: dřevoryt jako titulní list vydání z roku 1480. Oráč s cepem; Smrt, zde jako Smrtka, se opírá o sarkofág; v pozadí jsou naznačena Ohře a Žatec

Malá kniha „Oráč“, jak Jan nazval své útlé dílo, které bylo pro Čechy epochální, pojednává ve 33 kapitolách o stížnosti jistého „Oráče“ na Smrt, která ho připravila o mladou ženu. Oráč uráží Smrt jako hanebného vraha všech lidí, proklíná ji a vyzývá Boha, aby ji vyhladil ze stvoření. Smrt ho za to označuje za blázna, protože všechna pozemská stvoření musí nutně přijít vniveč; on sám – „Pán Smrt“ – je jen „Boží ruka, spravedlivě pracující žnec“.

Oráč a Smrt na smrtelné posteli zesnulé manželky.

„Žaloba“ je dvojznačná: obvinění i nářek. V té

byla jádrem každého obvinění osobní újma, utrpěná škoda, která ještě nerozlišovala mezi soukromým a trestním právem. „Po velkém utrpení musí následovat velký nářek,“ vysvětluje oráč. „Nebyl bych člověkem, kdybych netruchlil nad takovým chvályhodným Božím darem. Uvažte sami, zda nemám právo se hněvat, vztekat a stěžovat si: byl jsem vámi připraven o radostný život, vyděděn o každodenní dobré dny života, ale především zbaven blaženosti dávajícího majetku.“


Tato ilustrace potvrzuje slova smrti. Papež, císař, duchovní, měšťané a sedláci na kolenou uznávají jeho vládu

Žalobce se pak obrací na Boha jako na Pána smrti, kterého obviňuje z loupeže, žádá od něj zadostiučinění a pokání za krutou loupež své ženy a prakticky požaduje jeho odvolání z úřadu: „Ó Bože, utěšiteli všech utrápených srdcí, potěš a odškodni mě, ubohého, utrápeného, nešťastného, osamělého člověka! Potrestej, Pane, odplatu, zastav ji a znič, tu strašlivou smrt, která je nepřítelem nás všech! Vpravdě, Pane, ve tvém stvoření není nic odpornějšího, nic ohavnějšího, nic škodlivějšího, (…) nic nespravedlivějšího než smrt!“

Smrt nemá potíže s odvracením úderů. Říká, že jedná jménem Božím, „abychom vykořenili a odstranili všechno zbytečné“. Kdyby všechno zůstalo naživu, brzy by se vlkům a komárům nedalo odolat a jeden člověk by sežral druhého. Kromě toho je smrt důsledkem úpadku k hříchu. Není také lupičem, ale soudcem, který jedná podle zákona, který se všemi jedná stejně, nešetří ani urozenost, ani moudrost, ani krásu, ani nebere ohled na věk a mládí: „Ptáš se, kdo jsme: Jsme Boží nástroj, Pán Smrt, spravedlivě pracující žnec!“

Na druhou stranu oráč nemá příliš co nabídnout. Nejúčinnější je jeho výtka,

„Jsem spravedlivý žnec.“

Smrt je nespravedlivá, protože si vždy bere špatné lidi: „Bere si spíše schopné než neschopné, často tu nechává škodlivé, staré, slabé, neužitečné lidi a bere si ty dobré a užitečné. Na druhé straně smrt nečiní žádnou výjimku: „Jestliže všechna lidská pokolení, která byla nebo budou, musí přejít z bytí do nebytí: Co by měla mít před sebou ta zaslíbená, kterou oplakáváš, aby se jí nestalo to, co všem ostatním, a všem ostatním to, co jí? Ty sám nám neunikneš, i když nyní jen málo na to myslíš.“

Nakonec smrt nabízí stoickou pomoc pro život. Žalobce by se měl podřídit neodvolatelnosti: „Jakmile něco ztratíte a nemůžete to vrátit, chovejte se, jako by to nikdy nebylo vaše. Není lásky bez utrpení: „Čím víc miluješ, tím víc trpíš; to je to, co všechno živé znamená.“ Řekl také, že když mladou ženu odváděl, dělal jí jen laskavost: „S radostným mládím, s hrdými těly jsme ji přijali do své milosti. Takové věci chválili, o takové věci usilovali všichni mudrci, když říkali: Nejlepší je zemřít, když se chce nejvíc žít.“

Veškeré štěstí a neštěstí končí smrtí

arbitráž je poměrně krátká a šalamounská. Oba by měli pravdu a zároveň se mýlili: „Jeden si stěžuje na to, co mu nepatří, druhý se chlubí panstvím, které sám od sebe nemá. Spor však není zcela bez významu. Oba jste bojovali dobře: Utrpení nutí jednoho stěžovat si a výzva žalobce říkat pravdu nutí druhého. Proto, žalobce, tobě budiž čest, smrti vítěztví! Každý člověk je totiž povinen dát život smrti, tělo zemi, duši nám.“

„Říkají mi oráč, z ptačího šatu je můj pluh,“ představil se žalobce Smrti. Takže za ním stojí partikulární učenec, autorovo staré ego. To vybízí ke spekulacím, nakolik je tento text biografický. Jméno a datum úmrtí zesnulé jsou výslovně uvedeny, i když kódem: Margaretha, 1. srpna 1400. Toto datum však není bez významu.  Autor sám dává nápovědu. Byl to rok, „kdy bylo Nanebevstoupení otevřeno“. Byl to tedy „jubilejní rok“, v němž papež udělil úplné odpuštění hříchů. 1. srpen je však Petrovým řetězovým svátkem na památku propuštění nebeského strážce z žaláře. Toto datum je nepochybně velmi symbolické a příznačné pro jeho literární postavu Margarethu, která zemřela mladá. Manželka tohoto jména není známa.

Přemysl Oráč, bájný předek české dynastie Přemyslovců, na románské fresce v Kateřinské rotundě ve Znojmě (11. století). Oráč, vyobrazený v distingovaném oděvu, nepracuje s pluhem, ale je zobrazen s gestem požehnání.

Postavu oráče je třeba chápat také symbolicky. Je revoluční v tom, že prohlašuje rolníky za nosnou třídu společnosti.  „Když Adam kopal a Eva předla, kde byl šlechtic?“ říkalo se v anglickém selském povstání v roce 1381, které se brzy rozšířilo po celé Evropě. Ve stejné době vznikla vizionářská báseň Piers Plowman („Petr oráč“) od Williama Langlanda, teologická alegorie a společenská satira v jednom, v níž titulní postava dělá průvodce světem při hledání pravdy. V Čechách lidé uctívali památku „Přemysla Oráče“, podle kronikáře Kosmy bájného předka českého královského rodu. Selský původ je ve všech případech považován za alegorické rozlišení.

U Jana z Žatce nabývá postava oráče širšího významu. Jako rozsévač, který poskytuje život, růst a výživu, se stává metaforickým protějškem smrtícího žence, smrtky, „škodlivého původního nepřítele celého světa“. V tomto sporu proti sobě stojí život a smrt, svět a záhrobí. Zatímco středověká teologie odsuzuje svět jako doupě hříchu, český oráč je symbolem světa, v němž „Bůh stvořil člověka a všechny věci dokonale dobré“

Z Heidelberského rukopisu

pokračovat: ČLOVĚK A SMRT VE STŘEDOVĚKU